Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in de rubriek “Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke” van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen hierover en over alle andere vragen die u over gegevensbescherming hebt.

Analyse-instrumenten van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1, punt b), DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1, punt f), DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 punt a), DSGVO, en paragraaf 25 lid 1 TTDSG voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) overeenkomstig TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn verplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster:

dogado GmbH
Saarland Str. 25
44139 Dortmund

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de DSGVO.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens op deze website is:

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Straße 12
49429 Visbek

Telefoon: +49 4445 897-0
E-mail: infoschulz.st

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt a), DSGVO of art. 9, lid 2, punt a), DSGVO, voor zover bijzondere categorieën van gegevens op grond van art. 9, lid 1, DSGVO worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, punt a), DSGVO. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt b), DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting op grond van art. 6, lid 1, punt c), DSGVO De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6, lid 1, punt f), DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Schneiderkruger Str. 12

Telefoon: +49 4445 897-157
E-mail: datenschutzschulz.st

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe partijen. In sommige gevallen vereist dit ook de overdracht van persoonsgegevens aan deze externe partijen. We maken persoonsgegevens alleen bekend aan externe partijen als dit vereist is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. bekendmaking van gegevens aan de belastingdienst), als we een legitiem belang hebben bij de bekendmaking volgens Art. 6 (1)(f) AVG, of als een andere wettelijke basis de bekendmaking van deze gegevens toestaat. Wanneer we verwerkers gebruiken, maken we persoonsgegevens van onze klanten alleen bekend op basis van een geldige overeenkomst voor gegevensverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 LID 1, PUNT E) OF F), DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN; MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKT (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21, LID 2, DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DSGVO hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht van beroep is onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Indien u verzoekt dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Indien u op grond van art. 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om belangrijke redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de doorgifte van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde third-party cookies) . Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van bedrijven van derden binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelmandjesfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f), DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6, lid 1, punt a), DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in dit privacybeleid.

Toestemming bij Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerstgenoemde op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Sendlinger StraBe 7, 80331 München, Duitsland, website:
https://usercentrics.com/ (hierna “Usercentrics” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw verklaring(en) van toestemming of uw intrekking van uw verklaring(en) van toestemming
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website bezocht heeft
 • Geolocatie

Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele intrekkingen daarvan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze wijze worden vastgelegd, worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen, de Usercentrics cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit laat verplichte wettelijke bewaartermijnen onverlet.

Usercentrics gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van specifieke technologieën is art. 6(1)(c) AVG.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en die garandeert dat zij persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f), DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt b), DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, punt f), DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a), DSGVO), indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt b), DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, punt f), DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a), DSGVO), indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Communicatie via WhatsApp

Voor communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken we onder andere de instantberichtendienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie is end-to-end (peer-to-peer) versleuteld, waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp heeft echter wel toegang tot metadata die zijn aangemaakt tijdens het communicatieproces (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp heeft verklaard dat het persoonsgegevens van zijn gebruikers deelt met het in de VS gevestigde moederbedrijf Meta. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Het gebruik van WhatsApp is gebaseerd op ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6(1)(f) AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van de toestemming; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met effect voor de toekomst.

De communicatie-inhoud die tussen u en ons wordt uitgewisseld op WhatsApp blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze normen voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

We gebruiken WhatsApp in de variant “WhatsApp Business”.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=nl.

We hebben onze WhatsApp-accounts zo ingesteld dat er geen automatische synchronisatie van gegevens is met het adresboek op de gebruikte smartphones.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) afgesloten met de bovengenoemde aanbieder.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en gebruikt het technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6,lid 1, punt a), DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze normen voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

Google Analytics IP-anonimisering is actief. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van orders gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

6. Nieuwsbrief en reclame per post

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij maken gebruik van nieuwsbriefdienstverleners om de nieuwsbrieven af te handelen, die hieronder worden beschreven.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna “CleverReach”). CleverReach is een dienst die kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van de verspreiding van nieuwsbrieven. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Er kan onder meer worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversion tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Voor meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach nieuwsbrieven kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a), DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onverlet.

Als u geen analyse door CleverReach wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onverlet.

Nadat u zich voor de distributielijst van de nieuwsbrief hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres door ons of door de leverancier van de nieuwsbrief zo nodig opgeslagen in een blacklis om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang op grond van art. 6, lid 1, punt f), DSGVO). De opslag in de blacklist is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Reclame per post

We gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften voor het verzenden van reclame per post (reclame per post).

De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij directe reclame volgens Art. 6(1)(f) in combinatie met overweging 47 AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Specifiekere regels kunnen aan u worden meegedeeld, indien nodig in het kader van gegevensverzameling, en hebben voorrang op deze regels.

Uw adres blijft bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

We gebruiken de volgende dienstaanbieder voor het verzenden van onze mailings per post:

WL Service GmbH
Gutenbergstraße 1
49681 Garrel

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en die garandeert dat zij persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Plugins en hulpmiddelen

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq

en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes rechtstreeks van Adobe, zodat ze correct kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f), DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1 punt a), DSGVO, en paragraaf 25 lid 1 TTDSG voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) overeenkomstig TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

U kunt het privacybeleid van Adobe vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar:
https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze normen voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van deze dienst kunnen we kaartmateriaal integreren op onze website.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang op grond van art. 6, lid 1, punt), DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1 punt a), DSGVO, en paragraaf 25 lid 1 TTDSG voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) overeenkomstig TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze normen voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Wij gebruiken onder meer online vergaderhulpmiddelen om met onze klanten te communiceren. De hulpmiddelen die wij in detail gebruiken worden hieronder opgesomd. Als u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende vergaderhulpmiddel.

De vergaderhulpmiddelen verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de vergaderhulpmiddelen de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextuele informatie” in verband met het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van het hulpmiddel alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID’s, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker, en het type verbinding.

Indien binnen het hulpmiddel inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook op de servers van de aanbieders van het hulpmiddel opgeslagen. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Wij wijzen erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking door de gebruikte hulpmiddelen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve aanbieder. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door conferentiehulpmiddelen verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte hulpmiddelen, die wij onder deze tekst hebben opgesomd.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentiemiddelen worden gebruikt om te communiceren met toekomstige of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6, lid 1, punt b), DSGVO). Verder dient het gebruik van de hulpmiddelen de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f), DSGVO). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de hulpmiddelen in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentiehulpmiddelen verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de beheerders van de conferentiehulpmiddelen voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de conferentiehulpmiddelen.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen

Wij gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking:
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze normen voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de privacywetgeving en die garandeert dat zij persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

9. Eigen diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6, lid 1, punt b), DSGVO (algemeen aangaan van een overeenkomst) en – indien u uw toestemming heeft gegeven – art. 6, lid 1, punt a), DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van art. 26 BDSG en art. 6, lid 1, punt b), DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te verwerken op grond van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1, punt f) DSGVO) tot maximaal 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens zullen dan worden gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bijv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 , lid 1, punt a), DSGVO) of indien wettelijke bewaarplichten verwijdering verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, kunnen wij u wellicht opnemen in onze pool van sollicitanten. In geval van aanvaarding worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Opname in de kandidatenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, punt a), DSGVO). Het geven van toestemming is vrijwillig en staat los van de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk uit het sollicitantenbestand verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens van de kandidatenpool worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat toestemming is gegeven.

Privacybeleid voor onze sociale media

Onze aanwezigheid in de sociale media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende sociale mediasites

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale netwerken die wij gebruiken.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen doorgaans een uitgebreide analyse maken van uw gebruikersgedrag wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners). Door onze sociale media te bezoeken, worden talrijke verwerkingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de beheerder van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Wij wijzen u er tevens op dat wij niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsprocedures derhalve worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale mediaportalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve sociale mediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid in de sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een rechtmatig belang op grond van art. 6, lid 1, punt f), DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen zijn gebaseerd op verschillende rechtsgronden, die door de beheerders van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijv. toestemming op grond van art. 6, lid 1, punt a), DSGVO).

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) uitoefenen zowel tegenover ons als tegenover de beheerder van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. tegenover Facebook).

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de sociale mediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve aanbieder.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht van bezwaar, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u verzoeken om rectificatie, wissing, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sociale netwerken in detail

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Meta” genoemd). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Meta. Deze overeenkomst specificeert de gegevensverwerkingen waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en
https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 en
https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.